Клиниката работи и с Националната Здравноосигурителна Каса (НЗОК).

Права на пациента при получаване на стоматологични услуги

Гражданите на Република България ползват стоматологични услуги като:

  • Ползват стоматологичните услуги като задължително здравноосигурени лица в обем дейности, договорени между НЗОК и Съюза на стоматолозите в България
  • Ползват стоматологични услуги като доброволно осигурени към лицензирани доброволни здравноосигурителни фондове
  • Заплащат изцяло получената стоматологична помощ

Права, ред и условия за ползване на договорения в НРД обем  стоматологични дейности в полза на задължително здравноосигурените лица – падащ към основния панел.

Задължително здравноосигурените лица ползват извънболнична стоматологична помощ от избран от тях стоматолог, сключил договор с Районна здравноосигурителна каса  на територията на цялата страна.

За този избор лицата не е необходимо да попълват регистрационна форма. Стоматологичната помощ се оказва след представяне на личната здравноосигурителна книжка на лицето.

Задължително здравноосигурените лица могат свободно да осъществяват или променят избора си на стоматолог за всяка от договорените дейности през срока на действие на НРД.

Право на осигурените лица е да бъдат информирани за пакетите, обемите и стойностите на договорените дейности преди да им бъдат предоставени услугите от стоматолога. В здравноосигурителната книжка на лицето се отбелязват данните на стоматолога, извършил дейността, подписът и печатът на същия, кодът на дейността и кодът на съответния зъб по договора с НЗОК и датата на извършването.

При изчерпване на страниците в здравноосигурителната книжка се използва допълнителен лист-притурка към нея по образец, одобрен от ССБ и НЗОК, която осигурените лица могат да получат в Районната здравноосигурителна каса /РЗОК/.

Деца до 18 години, бременните и освободените по реда на ЗЗО и списъка на НЗОК,  не заплащат потребителска такса.

Здравноосигурените лица имат право при необходимост да направят секторна рентгенография на зъби и ортопантомография, назначени с направление за медико-диагностична дейност от стоматолог, заплащани от Националната здравноосигурителна каса.

Децата до 18 години имат право да ползват годишно един обстоен стоматологичен преглед със снемане на зъбен статус и четири лечебни дейности, като  до две от тях са лечение на пулпит или периодонтит на постоянен зъб.

Лица над 18 години ползват годишно един обстоен стоматологичен преглед със снемане на зъбен статус и две лечебни дейности.

Бременни жени ползват допълнителен обстоен стоматологичен преглед със снемане на зъбен статус при установяване на бременността, заплащан изцяло от НЗОК.